POSTANI ČLAN

 

Udruženje ima članove i pristalice. Članstvo u Udruženju je dobrovoljno, a može biti redovno i počasno. Redovni član Udruženja može biti svako pravno i fizičko punoljetno, poslovno sposobno lice koje želi da doprinese ostvarivanju ciljeva Udruženja i koje prihvata odredbe Statuta Udruženja, u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o članstvu u Udruženju. Počasni član Udruženja može biti svako pravno ili fizičko lice koje posluje u oblasti BIM/VDC tehnologije, koje je svojim djelovanjem u ovoj oblasti izgradilo status i zaslužilo naziv počasnog člana ili koje je značajno doprinijelo radu Udruženja i ostvarivanju njegovih ciljeva. Počasni član ne plaća članarinu. Pristalice Udruženja su fizička ili pravna lica koja materijalno, moralno ili na drugi način pomažu Udruženju. Članstvo se stiče popunjavanjem i potpisivanjem pristupnog formulara i plaćanjem članarine po donošenju Odluke o prijemu u članstvo. Pravilnik o članstvu u Udruženju donosi Skupština. Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Udruženja, većinom glasova u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i o tome, bez odlaganja, obavještava podnosioca zahtjeva. O članovima i pristalicama Udruženja vodi se evidencija. Popis članova dostupan je članovima i nadležnim organima na uvid, po podnijetom zahtjevu sekretaru Udruženja.

 

Članstvo u udruženju donosi određene benefite: Stručno usavršavanje i podizanje konkurentnosti pristupom najnovijim, relevantnim i praktičnim informacijama o BIM-u; Pristup određenim besplatnim obukama, seminarima i ostalim događajima u organizaciji udruženja BIM Montenegro; Ostvarivanje popusta na obuke, edukacije i seminare u organizaciji Udruženja; Mogućnost aktivnog učestvovanja u radu radnih grupa koje djeluju u okviru Udruženja; Pristup kompanijskim bazama (informacijama, katalozima, uputstvima, BIM objektima i standardima); Mogućnost kupovine softvera po povoljnijijm cijenama, na osnovu sporazuma o saradnji Udruženja sa softverskim kompanijama. Promovisanje članova preko društvenih mreža. Umrežavanje/networking među istomišljenicima.

 

PRAVNA LICA

Kompanije – redovni članovi Udruženja imaju dodatne benefite, kao što su: Isticanje logotipa kompanije, člana Udruženja na web stranici Udruženja, s linkom na web stranicu kompanije člana; Promovisanje kompanija članova i njihovih BIM performansi preko društvenih mreža; Ponude po posebnim uslovima za marketinško predstavljanje kompanije člana na događajima u organizaciji Udruženja; Promovisanje i oglašavanje otvorenih radnih mjesta u kompaniji; Ukoliko se kompanija bavi edukacijama za BIM, mogućnost objave logotipa i naziva kompanije, te opisa BIM edukacija koje kompanija nudi; Promovisanje kompanija koje prave i prodaju BIM softvere i mogućnost kupovine softvera po povoljnijim cijenama; Promovisanje kompanija kroz pomaganje studenata članova.

 

Cijena godišnje članarine za pravna lica je 200,00 eura.

FIZIČKA LICA

Postanite naš član i budite u toku sa razvojem BIM tehnologija i svjetskim trendovima. Budite u društvu najboljih kompanija i BIM eksperata. Edukujte se i obezbijedite BIM softver po povoljnijim uslovima. Obezbijedite kvalitetan radni angažman.

 

Cijena godišnje članarine za fizička lica je 30,00 eura.

STUDENTI

Postanite član Udruženja u toku studija. Edukujte se i budite u toku sa razvojem BIM tehnologija i svjetskim trendovima. Dodatni benefiti za studente koji su članovi Udruženja su popusti prilikom organizovanja obuka za specijalizovane BIM softvere. Obrazovne ustanove, kompanije i ostali naši članovi su u mogućnosti ponuditi stipendiranje studenata – BIM talenata.

 

Cijena godišnje članarine za studente je 10,00 eura.

ONLINE PRIJAVA

Ispunjavanjem ovog pristupnog formulara iskazujete svoj interes za članstvo u udruženju BIM Montenegro. Članstvo u Udruženju je dobrovoljno a može biti redovno i počasno. Redovni član Udruženja može biti svako pravno i fizičko punoljetno, poslovno sposobno lice koje želi da doprinese ostvarivanju ciljeva Udruženja i koje prihvata odredbe Statuta Udruženja.

Godišnji iznos članarine iznosi: Za redovne članove – studente  10,00 eura; Za redovne članove – fizička lica 30,00 eura; Za članove – pravna lica 200,00 eura. Uplata članarine vrši se na žiro račun Udruženja nakon što se zahtjev za članstvo obradi, odobri i nakon što podnosilac zahjeva dobije podatke za uplatu članarine.

PODACI O PRAVNOM LICU

Naziv
Adresa
PIB
Broj zaposlenih
Kontakt telefon
www
Email

PODACI O OVLAŠĆENOM PREDSTAVNIKU PRAVNOG LICA

Ime
Prezime
Adresa
Kontakt telefon
Elektronska adresa*
Napomena
Pošalji
Ime
Prezime
Adresa
Zanimanje
Kontakt telefon
Email*
Zaposlen/a u
Funkcija
Broj zaposlenih
Napomena
Pošalji
Ime
Prezime
Adresa
Kontakt telefon
Email*
Fakultet
Mjesto
Godina studija
Napomena
Pošalji